زیروآکشن طراحی پیشکسوتان

  • 6 تا 9 مرداد
  • 11 اثر طراحی از هنرمندان پیشکسوت با پایه قیمت صفر

شماره 280
حمید هادی‌نژاد
ابعاد: 100*70
مداد روی مقوا
قیمت فروخته شده: 34 میلیون تومان

شماره 281
علی ندایی
ابعاد: 70*50
ماژیک روی مقوا
2023
قیمت فروخته شده: 24 میلیون تومان

شماره 282
کامبیز درمبخش
ابعاد: 28 * 18
راپید روی مقوا
قیمت فروخته شده: 20 میلیون تومان

شماره 283
علی گلستانه
ابعاد: 50 * 70
ماژیک روی مقوا
1397
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 284
فرشید ملکی
ابعاد: 24*34
ترکیب مواد روی مقوا
1393
قیمت فروخته شده: 24 میلیون تومان

شماره 285
محمدعلی ترقی‌جاه
ابعاد: 30*41
مداد روی کاغذ
1367
قیمت فروخته شده: 24 میلیون تومان

شماره 286
عبدی اسبقی
ابعاد: 40*28
آب‌مرکب روی مقوا
قیمت فروخته شده: 14 میلیون تومان

شماره 287
منوچهر  صفرزاده(مش صفر)
ابعاد: 29*21
مرکب روی مقوا
1399
قیمت فروخته شده: 10 میلیون تومان

شماره 288
علیرضا آسانلو
ابعاد: 70*100
ترکیب مواد روی مقوا
1402
قیمت فروخته شده: 16 میلیون تومان

شماره 289
هانیبال الخاص
ابعاد: 41*30
ترکیب مواد روی مقوا
1381
قیمت فروخته شده: 28 میلیون تومان

شماره 290
سهراب سپهری
ابعاد: 24*21
مداد روی کاغذ
بین دهه 40 و 50 خورشیدی
قیمت فروخته شده: 45 میلیون تومان

حضور در حراجی