زیروآکشن نقاشی پیشکسوتان

  • 26 تا 29  خرداد 1402
  • 12اثر نقاشی پیشکسوتان با پایه قیمت صفر

شماره 219
احمد اسفندیاری
ابعاد: 30*30
رنگ روغن روی مقوا
1383
قیمت فروخته شده: 36میلیون تومان

شماره 220
عربعلی شروه
ابعاد:50*80
رنگ روغن روی چوب
قیمت فروخته شده: 18 میلیون تومان

شماره 221
کامبیز درمبخش
ابعاد: 30*20
ترکیب مواد روی کاغذ
قیمت فروخته شده: 17میلیون تومان

شماره 222
مجتبی تاجیک

ابعاد: 14*14 هر کدام
رنگ روغن روی چوب
قیمت فروخته شده: 6 میلیون تومان

شماره 223
بهمن بروجنی
ابعاد:50*65
اکریلیک روی مقوا
قیمت فروخته شده: 22 میلیون تومان

شماره 224
جلال الدین مشمولی
ابعاد:23*23
رنگ روغن روی مقوا
1394
قیمت فروخته شده: 6 میلیون تومان

شماره 225
فریدون آو – علی رضوی
ابعاد:38*57
ترکیب مواد روی مقوا
2019
قیمت فروخته شده: 48 میلیون تومان

شماره 226
مهدی حسینی
ابعاد:50*35
مدادرنگی روی مقوا
1398
قیمت فروخته شده: 18 میلیون تومان

شماره 227
ابراهیم فرجی
ابعاد:47*32
آبرنگ روی مقوا
قیمت فروخته شده: 14 میلیون تومان

شماره 228
احمد وکیلی
ابعاد:38*57
اکریلیک روی بوم
1399
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 229
ناصر اویسی
ابعاد:20*20
مرکب روی مقوا
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 230
ژازه تباتبایی
ابعاد:24*34
ترکیب مواد روی مقوا
قیمت فروخته شده: 150 میلیون تومان

حضور در حراجی