مزایده زیروآکشن: عکاسی

  • 19 تا 22 خرداد 1402
  • 13 اثر عکاسی دیجیتال با پایه قیمت صفر

شماره 206
امیرعلی جوادیان
چوب بازی عروسی قشقایی
ابعاد: 60*80
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
ادیشن: 1/3
1382
قیمت فروخته شده: 8 میلیون تومان

شماره 207
سعید محمودی ازناوه
آرام
ابعاد:50*70
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
ادیشن: 1/5
1395
قیمت فروخته شده: 7 میلیون تومان

شماره 208
محمدرضا بهارناز
دف نوازان
ابعاد: 76*76
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
ادیشن: 1/3
1401
قیمت فروخته شده: 6 میلیون تومان

شماره 209
افشین بختیار
نجوا
ابعاد: 100*85
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
تک ادیشن
1385
قیمت فروخته شده: 7 میلیون تومان

شماره 210
مهرداد علایی نجات
انتظار
ابعاد:70*50
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ 
تک ادیشن
1402
قیمت فروخته شده: 2 میلیون تومان

شماره 211
مرضیه ایوتین
ابعاد:66*100
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
ادیشن: 1/3
1382
قیمت فروخته شده: 3 میلیون تومان

شماره 212
رامش لاهیجی
آساکو
ابعاد:50*75
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
ادیشن: 1/3
1395
قیمت فروخته شده: 7 میلیون تومان

شماره 213
علی قلم‌سیاه
ابعاد:50*73
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
ادیشن: 1/1
قیمت فروخته شده: 7 میلیون تومان

شماره 214
سروش جوادیان
بازار اراک 
ابعاد:178*118
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
ادیشن: 1/3 
1396
قیمت فروخته شده: 12 میلیون تومان

شماره 215
فاطمه گشانی
ابعاد:70*100
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
ادیشن: 2/5
1397
قیمت فروخته شده: 6 میلیون تومان

شماره 216
نصرالله کسراییان
ابعاد:12*19
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
تک ادیشن
قیمت فروخته شده: 5 میلیون تومان

شماره 217
نصرالله کسراییان
ابعاد:19*12
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
تک ادیشن
قیمت فروخته شده: 18 میلیون تومان

شماره 218
عباس کیارستمی
ابعاد:26*40
عکاسی دیجیتال چاپ روی کاغذ
تک ادیشن
1368
قیمت فروخته شده: 80 میلیون تومان

حضور در حراجی