مزایده زیروآکشن: عقدنامه/حکم/فرمان قاجاری

  • 2 تا 5 تیر 1402
  • 9 سند مربوط به دوره قاجار با پایه قیمت صفر

شماره 231
حکم انتصاب میرزا جوادخان توسط کامران میرزا نایب السلطنه
ابعاد: 27*17
شکسته نستعلیق روی کاغذ آهاری با تزئینات 
1288 قمری
قیمت فروخته شده: 65 میلیون تومان

شماره 232
حکم انتصاب “کلانتری دارالسلطنه اصفهان” میرزا عبدالله خان از طرف طل السلطان
ابعاد:30*40
شکسته نستعلیق روی کاغذ آهاری با تزئینات 

1303 قمری
قیمت فروخته شده: 32 میلیون تومان

شماره 233
حکم اعطای حق آبه به میرزا عبدالله خان مشیر الممالک به تصویب امین السلطان صداعظم
ابعاد: 34*44
شکسته نستعلیق عالی روی کاغذ آهاری
1314 قمری
قیمت فروخته شده: 16 میلیون تومان

شماره 234
نامه تقدیم مواجب در حق میرزا عبدالله خان ممهور به مهر ناصرالدین شاه

ابعاد: 43*34
شکسته نستعلیق عالی روی کاغذ آهاری، دارای مهر و امضا ناصری
1306 قمری
قیمت فروخته شده: 16 میلیون تومان

شماره 235
حکم اعطای لقب مشیر الممالک به میرزا عبدالله خان توسط ظل السطان
ابعاد:43*34
شکسته نستعلیق روی کاغذ آهاری با تزئینات 
1315 قمری
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 236
حکم اعطای لقب وثیق الممالک به میرزا اسدالله خان توسط ناصرالدین شاه
ابعاد:54*42
شکسته نستعلیق عالی روی کاغذ آهاری، دارای مهر و امضا ناصری
1312 قمری
قیمت فروخته شده: 19 میلیون تومان

شماره 237
حکم تشویق و اعطای لقب بنان الملک به میرزا حبیب الله خان توسط ناصرالدین شاه
ابعاد:34*58
شکسته نستعلیق عالی روی کاغذ آهاری، تذهیب اطراف مهر و امضا ناصری
1300 قمری
قیمت فروخته شده: 32 میلیون تومان

شماره 238
حکم اعطای اختیار امر و نهی در امور به میرزا عبدالله خان انصاری توسط ظل السلطان
ابعاد:43*30
 نستعلیق عالی روی کاغذ آهاری، دارای مهر ظل السلطان
1303 قمری
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 239        
عقدنامه میرزا محمدحسین و بیگم جان خانم 
ابعاد:43*72
ثلث عربی اجرا شده با مرکب قرمز و مشکی روی کاغذ آهاری
1278 قمری
قیمت فروخته شده: 22 میلیون تومان

حضور در حراجی