زیروآکشن آثار هنرمندان خودآموخته

  • 30تیر تا 2 مرداد
  • 11 اثر نقاشی و مجسمه از هنرمندان خودآموخته با پایه قیمت صفر

شماره 269
محمد آریایی
ابعاد: 130*167
ترکیب مواد روی بوم
قیمت فروخته شده: 80 میلیون تومان

شماره 270
محمد آریایی
ابعاد: 50*70
ترکیب مواد روی مقوا
قیمت فروخته شده: 14 میلیون تومان

شماره 271
حسن حاضر مشار
ابعاد: 30*40
رنگ روغن روی مقوا
قیمت فروخته شده: 6 میلیون تومان

شماره 272
حسن حاضر مشار
ابعاد: 30*42*18
ترکیب مواد
قیمت فروخته شده: 7 میلیون تومان

شماره 273
امیر کمند
ابعاد: 70*100
ترکیب مواد روی مقوا
قیمت فروخته شده: 12 میلیون تومان

شماره 274
علیرضا اصبحی (سی سی)
ابعاد: 55*42
گلیم
قیمت فروخته شده: 10 میلیون تومان

شماره 275
علی بهارلو
ابعاد: 88*68*25
پاپیه ماشه و فلز
قیمت فروخته شده: 9 میلیون تومان

شماره 276
محسن عسگریان
ابعاد: قطر 70 سانتیمتر
اکریلیک روی بوم
قیمت فروخته شده: 6 میلیون تومان

شماره 277
مکرمه قنبری
ابعاد: 30*40
گواش روی مقوا
قیمت فروخته شده: 20 میلیون تومان

شماره 278
داوود کوچکی
ابعاد: 24*16
مداد روی مقوا
قیمت فروخته شده: 12 میلیون تومان

شماره 279
داوود کوچکی
ابعاد: 70*45
مداد رنگی روی مقوا
1389
قیمت فروخته شده: 18 میلیون تومان

حضور در حراجی