مزایده زیروآکشن: سورپرایز!

  • 5 تا 8  خرداد 1402
  • 11 اثر نقاشی از هنرمندان پیشکسوت و نامدار با پایه قیمت صفر

شماره 195
صادق تبریزی
ابعاد: 30*27
ترکیب مواد روی مقو
1392
قیمت فروخته شده: 48 میلیون تومان

شماره 196
نصرالله افجه‌ای
ابعاد:33*36
اکریلیک روی بوم
1399
قیمت فروخته شده: 82 میلیون تومان

شماره 197
بهرام دبیری
ابعاد: 60*82
اکریلیک روی مقوا
1381
قیمت فروخته شده: 62 میلیون تومان

شماره 198
محمدعلی ترقی‌جاه
ابعاد: 16*16
رنگ روغن روی مقوا
1367
قیمت فروخته شده: 24 میلیون تومان

شماره 199
علی گلستانه
ابعاد:35*44
ترکیب مواد روی مقوا
1366
قیمت فروخته شده: 52 میلیون تومان

شماره 200
حسین زنده‌رودی
زیارت
ابعاد: 61*92
چاپ سیلک روی مقوا
ادیشن: 14/150
1343
قیمت فروخته شده: 80 میلیون تومان

شماره 201
ناصر اویسی
ابعاد:40*36
ترکیب مواد روی بوم

این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 202
همایون سلیمی
ابعاد:70*70
ترکیب مواد روی بوم
2008
قیمت فروخته شده: 54 میلیون تومان

شماره 203
قاسمک حاجی‌زاده
ابعاد:25*37
آبرنگ روی مقوا
1367
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 204
هانیبال الخاص
ابعاد:30*24
ترکیب مواد روی مقوا
1382
قیمت فروخته شده: 30 میلیون تومان

شماره 205
سهراب سپهری
ابعاد:33*22
ماژیک روی کاغذ
دهه 40 و 50 خورشیدی
قیمت فروخته شده: 170 میلیون تومان

حضور در حراجی