زیروآکشن نقاشی پشت شیشه و قهوه‌خانه‌ای

  • 23 تا 26 خرداد تیر
  • 9 اثر نقاشی پشت شیشه و قهوه‌خانه‌ای با پایه قیمت صفر

شماره 260
ابعاد: 60*45
نقاشی پشت شیشه
حدود دهه چهل خورشیدی
قیمت فروخته شده: 20 میلیون تومان

شماره 261
ابعاد: 34*47
نقاشی پشت شیشه
حدود دهه چهل خورشیدی
قیمت فروخته شده: 22میلیون تومان

شماره 262
رضا حمیدی
ابعاد: 100*75
رنگ روغن روی بوم
قیمت فروخته شده: 9 میلیون تومان

شماره 263
محمد حمیدی
ابعاد: 107*75
رنگ روغن روی بوم
قیمت فروخته شده: 8 میلیون تومان

شماره 264
محمد فراهانی
ابعاد: 60*90
رنگ روغن روی بوم
قیمت فروخته شده: 20 میلیون تومان

شماره 265
احمد خلیلی
ابعاد: 100*70
رنگ روغن روی بوم
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 266
جعفر لشگری
ابعاد: 82*128
رنگ روغن روی بوم
قیمت فروخته شده: 42 میلیون تومان

شماره 267
مصطفی حمیدی
ابعاد: 100*165
رنگ روغن روی بوم
قیمت فروخته شده: 16 میلیون تومان

شماره 268
حسین همدانی
ابعاد: 155*255
رنگ روغن روی بوم
1374
قیمت فروخته شده: 100 میلیون تومان

حضور در حراجی